Európskym výbor pre sociálne práva uznal právo na odbory pre vojenský personál

Európska sociálna charta sa má interpretovať ako uznanie práva na odbory pre vojenský personál. Ide o dôležitý krok smerom k úplnému uznaniu práva na slobodu združovania pre príslušníkov ozbrojených síl.

V septembri 2017 Európsky výbor pre sociálne práva (EVSP) rozhodol o sťažnosti EUROMIL proti Írsku v rámci dodržania postupu kolektívneho podávania sťažností prijatého v Dodatkovom protokole k Európskej sociálnej charte, ktorý stanovil postup v systéme kolektívnych sťažností. Správa bola uverejnená sa objavila na verejnosti 12. februára 2018, štyri mesiace po jej postúpení Výboru ministrov Rady Európy, ktorý by mal preskúmať následné kroky v tejto veci.

V roku 2014 EUROMIL na podporu jedného  z írskych vojenských združení, ktoré je členom EUROMILu, menovite Združenia zastupujúce ostatné hodnosti v obranných silách Írska (PDFORRA), podal proti Írsku sťažnosť za porušenie článkov 5 a 6 Európskej sociálnej charty, pokiaľ ide o práva írskeho vojenského personálu organizovať sa a kolektívne vyjednávať.

Predmetom sťažnosti bola skutočnosť, že írske vojenské združenia nemajú plné odborové práva vrátane práva vstúpiť do zastrešujúcej organizácie, akou je ICTU (Írska konfederácia odborových zväzov, ku ktorému patria odbory). To znamená, že vojenské združenia nemajú prístup k národným rokovaniam, ktoré ITCU riadi  v mene svojich členov, akými sú napríklad platy vo verejnej službe.

Vlani v septembri EVSP informoval Výbor ministrov o svojom rozhodnutí vo vzťahu k danej sťažností a zistil:

• porušenie článku 5 Európskej sociálnej charty, ktoré spočíva v tom, že bolo zakázané vojenským združeniam byť členom národných organizácií zamestnancov;

• porušenie článku 6 ods. 2 Charty, ktoré spočíva v nedostatočnom prístupe združení, zastupujúcich vojenský personál,  k diskusii o platových dohodách (základná úloha vyjednávania o platoch v zmysle článku 6);

• porušenie článku 6 ods. 4 Charty týkajúce sa práva na štrajk pri dodržaní špecifických podmienok.

V priebehu posledných dvadsať rokov EUROMIL podporoval írskych vojenských predstaviteľov pri budovaní svojich profesijných združení na obranu práv a záujmov vojenského personálu a ich rodín. V súčasnosti sa tieto združenia považujú za dostatočne skúsené a fungujúce združenia, ktoré často slúžia ako príklad pre mladšie vojenské združenia. Vojenský personál v celej Európe by mal mať právo plne uplatňovať svoje právo na slobodu združovania a byť zapojený do regulovaného sociálneho dialógu. Napriek tomu,  že tieto združenia sa považujú za modely pre iné združenia, tak tieto  írske vojenské združenia nemajú plné odborové práva, obmedzuje sa ich schopnosť zastupovať a obhajovať vojenský personál, ktorý v podstate predstavuje  “Občanov v uniforme”.

Výsledok sťažnosti predstavuje obrovský úspech pre vojenský personálu v Írsku, ale aj l v iných európskych krajinách. “Je to po prvýkrát, keď európsky dozorný orgán výslovne uznáva odborové práva vojenského personálu”, vyslovil Emmanuel Jacob, prezident EUROMIL.na tlačovej konferencii v Dubline 12. februára 2018.

Krajiny, v ktorých vojenskí personál je členom združenia, ale bez práva na odbory, by sa mali inšpirovať írskym prípadom. Ako zdôraznil EVSP, obmedzenie práva združovať sa vojenskému personálu nemôžu predstavovať všeobecný zákaz profesijných združení odborovej povahy a ich možnosť byť členom napr. konfederácie odborových zväzov. I naďalej sa zdôrazňuje potreba účinných konzultačných mechanizmov a systémov rokovaní, vrátane začlenenia vojenského personálu. Kolektívne vyjednávanie vrátane vyjednávania o platoch sa výslovne uznáva  aj pre vojenský personál, ktorý by mal v konečnom dôsledku uplatňovať svoje právo na kolektívne vyjednávanie prostredníctvom profesionálnych združení, ktoré sa môžu plne zúčastňovať na rokovaniach a vytvárať kolektívne zmluvy.

EUROMIL bude preto naďalej využívať írsky prípad ako vzor pre vojenské združenia a bude sa odvolávať na rozhodnutia prijaté na európskej úrovni, ktorými sa stanovia nové medzinárodné normy. Tento prípad posilňuje argumenty, ktoré využívajú združenia po celej Európe s požiadavkou na  plné odborové práva.

Zdroj: EUROMIL

Preklad. plk .v.v. Ing. Ján Paulech

Pridaj komentár